ESEQ Technology Forum
Where hotlines speak!

קטגוריה חדשה למשתמשים מתקדמים


ש
שלום
200 POSTS
: August 5, 2021, 9:52 pm
הוספנו קטגוריה חדשה שבה נביא אפשרויות שונות שמשתמשים מתקדמים יכולים להשתמש בהם."משתמשים מתקדמים"-הכונה למשתמשים שכבר מכירים היטיב את המערכת ו/או יש להם חוש טכני, כדי שלא יתבלבלו מהאופציות המורכבות.