ESEQ Technology Forum
Where hotlines speak!

הקפצת המשתמש לפני השימוש בשלוחה


ש
שלום
200 POSTS
: October 14, 2021, 6:58 pm
עד עתה היה ניתן לנתב את המשתמש למיקום אחר בסים השימוש בשלוחה, מהיום ניתן לעשות זאת גם לפני השימוש בשלוח, באמצעות ההגדרה קפיצה ל (ללא השימוש בשלוחה).