ESEQ Technology Forum
Where hotlines speak!

אפשרות לשיעורים מתחלפים אוטומטית


ש
שלום
200 POSTS
: February 8, 2022, 8:57 pm
מהיום ניתן להגדיר בשלוחת הודעות (מסוג תיבה רגילה) שבכל סכום שעות קצוב יתחלף השיעור הראשון.לדוגמא, אם רוצים לעשות שלוחה שבה ישמעו שיעור בדף היומי, ושם נמצאים קבצים לכל הש"ס, ניתן להגדיר שאם כבר עברו 24 שעות מתחילת המחזור יועבר המאזין ישיות לשיעור השני, וכן הלאה.אז ככה מגדירים את זה: יש להעלות את כל הקבצים לשלוחה, בסדר הרצוי.עכשיו מפעילים את ההגדרה ```שיעורים מתחלפים - lessons change```אח"כ מגדירים את זמן תחילת הסבב, לדוגמא התאריך שבה התחיל המחזור של הדף היומי, בפורמט ```MM/DD/YYYY 00:00```ועכישו נשאר רק להגדיר כל כמה שעות להקפיץ לשיעור הבא, לדוגמא כל 24 שעות.מכיון שהמערכת היא בינלאומית, לכן יש להגדיר את השעות לפי עון ארה"ב.בהצלחהנ.ב. מכיון שמדובר בפיצ'ר חדש, על כן נבקש מהמשתמשים לדווח על באגם אם יהיו