ESEQ Technology Forum
Where hotlines speak!

אופציות בתוך שמיעת הקלטה/הודעה


0
0765997832
20 POSTS
: February 27, 2022, 7:38 pm
איך מריצים קדימה ואחורה בעת שמיעת הקלטה?

0
0765997832
20 POSTS
: March 1, 2022, 2:15 pm
למה לא עובדים הפונקציות שיש בהגדרה למערכת הכללית?אי אפשר להריץ קדימה ואחורה וכו'?

ש
שלום
200 POSTS
: March 1, 2022, 8:16 pm
@0765997832 זה כן עובד, אם אתם לא מסתדרים יש לפנות ישירות לשירות הלקוחות בציון השלוחה, ומה בדיוק קורה

E
Eseqtechusa
164 POSTS
: March 2, 2022, 5:53 pm
@0765997832 בתפריט זה לא עובדזה עובד רק בשלוחה שיש רק הקלטות ולא תיקיות