ESEQ Technology Forum
Where hotlines speak!

הגשת בקשות לפיתוח


ש
שלום
200 POSTS
: May 24, 2022, 6:53 pm
ב"ה אנו משכללים ללא הרף את המערכות שלנו לטובת המשתמשים, ונשמח לדעת מה אתם סבורים שצריך לשפר / להוסיף במערכות שלנו.ניתן לשלוח בקשות לפיתוח לכתובות הבאים:בא"י: לאימייל kishuron@eseqtech.comאין אמעריקע: service@eseqtech.comיצויין שאין התחייבות מהחברה לפתח פיתוחים כלשהן תוך זמן מסויים או בכלל.אפשר לזרז פיתוח תמורת תשלום, תלוי בהחלטת החברה.לפרטים ניתן לפנות לכתובות המייל הנ"ל.