ESEQ Technology Forum
Where hotlines speak!

תצורת הפניה הנשלחת לשרת שלכם בכניסת מאזין לשלוחה


ה'
ש
שלום
199 POSTS
: June 9, 2022, 6:36 pm

הפרמטרים הנשלחים הן:

callid  - מספר הטלפון של המתקשר למערכת

cwd – השלוחה שבה נמצא המתקשר

uuid – המזהה הייחודי לשיחה זו (נשאר אותו דבר לכל משך השיחה)