ESEQ Technology Forum
Where hotlines speak!

במקום שמיעת התפריט שומעים משהו אחר


ש
שלום
200 POSTS
: June 2, 2021, 5:20 pm
**הבעיה**בכניסה לקו לא שומעים את התפריט הראשי אלא הודעה אחרת, למשל "נא הקליטו את הודעתכם וכו'" או משהו אחר.**שורש הבעיה**הסיבה לכך היא שהגדרתם את השלוחה הראשית כשלוחה מסוג מסויים, ולא השארתם אותה `תיבה רגילה`, ולכן אתם שומעים מה ששומעים בכניסה לשלוחה מהסוג שהגדרתם.**מה צריך לעשות ?**להחזיר את השלוחה למצב `תיבה רגילה` ע"י לחיצה על האיקס למעלה בשורת האייקונים, או ע"י מחיקת קובץ ה `config.json` שנמצא בשלוחה.השלוחה תחזור למצב ברירת מחדל, היינו שתחזור ל `תיבה רגילה`, וגם יצטרכו להגדיר מחדש את הגדרות השלוחה כגון רשימה לבנה וכדו'.**הערה:** אותה בעיה יכולה להיות גם בתפריט אחר, ולאו דוקא בתפריט הראשי.