ESEQ Technology Forum
Where hotlines speak!

הודעת ברוכים הבאים


ש
שלום
200 POSTS
: June 11, 2021, 8:30 am
ניתן להגדיר בכל שלוחה קובץ שיישמע מיד בכניסה לשלוחה, וניתן לדלג עליו בלחיצה על כל מקש.מגדירים אותו בהגדרות שלוחה בשדה `קובץ להשמעה - greeting` ושם כותבים את נתיב הקובץ שרוצים שישמש כהודעת הפתיחה.לדוג', אם הקובץ נמצא בשלוחה 1>5 ושמו הוא `mp3.ברוכים הבאים` כותבים`mp3.ברוכים הבאים/1/5`בצורה זו ניתן לפתוח תיקיה בשם `הודעות פתיחה`, ולהכניס לשם את ההודעה המבוקשת, ולהזין את הנתיב אליו ב `קובץ להשמעה - greeting` בכל שלוחה שרוציםבהצלחה